Gebedsbrief

Broeders en zusters, (want dat zijn we van elkaar).

Ik wil u graag iets vertellen over de gebedsbrief die rond gaat in onze gemeente en hoe deze tot stand kwam. In 2001 zijn er een paar mensen in onze gemeente op het idee gekomen om een gebedsbrief te maken. Wat was de aanleiding? Wel, het volgende:

Er waren twee bidders in onze gemeente, meerdere denk ik, maar deze twee waren wel heel bijzonder. Ze hadden de gave van gebed en baden onophoudelijk voor o.a. zieken, de kerk en de wereld. Bidden was voor hen niet alleen vragen maar ook lofprijzen.
Toen deze bidders kwamen te overlijden, dachten de mensen die met hen in contact waren geweest: dit bidden moet blijven doorgaan. Vooral omdat de gebeden duidelijk werden verhoord en er heel veel zegen en hulp vanuit was gegaan. Er werd toen (in 2001) tijdens een nacht van gebed, deze wordt elk jaar gehouden, een groepje gevormd dat begon met gezamenlijks, wekelijks te bidden voor allerlei mensen, zaken, omstandigheden waarvoor gebed nodig was. Harriët Poot is toen begonnen om een brief te maken met gebedspunten om als leidraad te gebruiken voor als je het moeilijk vind om te bidden. Soms zijn er omstandigheden waar je geen weet van hebt of waar je zelf niet op komt.
Er kwamen steeds meer bidders bij. Inmiddels zijn er denk ik zo’n 35 mensen die zich hebben aangemeld om mee te doen. Sommigen hebben ook de gave van gebed. Er wordt op verschillende manieren gebeden: Er is bv een groepje van 4 bidders dat wekelijks samenkomt. Anderen bidden thuis met z’n tweeën of ieder voor zich. Maar dus wel steeds voor dezelfde punten.

Er is gekeken hoe men in de bijbel bad …
Om een paar bijbelgedeelten te noemen:
Handelingen 1: 14: Deze allen bleven eendrachtig volharden in gebed.
Mattheus 18: 19 en 20: (19)Wederom (voorwaar ik zeg u) dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. (20) want waar twee of drie vergadert zijn in mijn naam daar ben ik in hun midden.
Lucas 18: 1-8: De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.
En hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En Hij zeide: er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zeide: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijdlang wilde hij niet. Maar daarna sprak hij bij zichzelf: al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt haar recht verschaffen; anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. En de Here zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen. Doch als de zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

…en hoe dat nu in Israël nog steeds gebeurt.
Daar bidt men ook vaak samen, bv in de tempel, dit zijn vaak vaste gebeden maar ook steeds herhaling van gebeden. Ook bidt men thuis gezamenlijk met meer mensen.

Zelf heb ik het gevoel dat ik uit de sleur kom van de dagelijkse beslommeringen en meer tijd neem voor gebed. Soms heb naar aanleiding van een gebedspunt een gesprek met God en dat geeft me heel veel troost, rust en vrede en bovenal respect voor de Almachtige. Ik weet niet hoe het bij u is, maar mijn bidden bestond uit heel veel vragen. Ik heb nu geleerd dat God ook geprezen moet worden. En dat je, als je je op die manier voor Hem openstelt, je steeds meer van Zijn almacht, Zijn nooit aflatende liefde en Zijn geduld voor ons, Zijn schepping, ziet. Je raakt dan overweldigd, het is niet te bevatten hoe groot, goed en machtig Hij is. Dan ga je Hem lofprijzen en eerbetonen. Want dan besef wat God is. Hij is God de almachtige.
Ik heb in januari van dit jaar het schrijven van de gebedsbrief van Henriët Poot overgenomen.
Gemakkelijk vind ik het niet maar ik bid God steeds om hulp bij dit schrijven en dank Hem dat Hij dat elke keer weer doet.
Grietje Visser.
Als u meer zou willen weten over de gebedsbrief of u zou willen opgeven om mee te bidden neem dat beslist contact met mij op. Mijn telefoon nummer is: 0561-451906 ik woon op Zwartehofslaan 27, Oldemarkt. U mag daar ook gebedspunten door de bus doen.
Het is ook mogelijk de gebedsbrief via uw e-mailadres of als nieuwsbrief te ontvangen.